Oznaka Ivan Ranger

Pavlini
Red Svetog Pavla
Prvog Pustinjaka